23.01.2020 15:21
Matches updated
Kilde: Web

1.MG 07 - Minigutt 7 år; 5er fotball, spiller søndag.

2.MG 08 - Minigutt 8 år; 5er fotball, spiller søndag

3.MJ 07/ 08 - Minijenter 7/ 8 år; 5er fotball, spiller søndag

4.MG 09 - Minigutt 9 år; 5er fotball, spiller søndag

5.MJ 09 - Minijenter 9 år; 5er fotball, spiller søndag

6.MG 10 - Minigutter 10 år; 7er fotball, spiller søndag

7.MJ 10 - Minijenter 10 år; 7er fotball, spiller søndag

LG 11/12 7 er - Lillegutter 11 år; 7er , spiller lørdag/søndag

LG 12 9er - Lillegutter 12 år; 9er, spiller fre/lør/søn

LJ 11/12 - Lillejenter 11/12 år; 7er, spiller lørdag/søndag

23.01.2020 15:21
Matches updated
Kilde: Web