Turneringsreglement
Kraftcupen følger reglementet til Norges Håndballforbund og Region Nord sesongreglement for inneværende sesong. Reglementet finner du på https://www.handball.no/regioner/region-nord/

SPESIELLE TURNERINGSREGLER
I tillegg til disse har turneringen egne regler som skal følges av lag, spillere og ledere.

SPILLERLISTER
Jenter/Gutter 6-18 år: Alle lag skal melde inn lagsliste via Profixio innen fristen med mindre annet er avtalt.  Det skal påføres spillerens navn, fødselsdato og lederes navn og mobilnummer.

Lagslistene kan kompletteres med spillere ved henvendelse til resultatservice under turneringen.   

Det er følgende spilletider pr kamp:
Mixlag har spilletid på 1×12 min
10-16 år har spilletid på innledende kamper 1×18 min
A sluttspill 2×12 min, 1min pause
B sluttspill 2×12 min, 1min pause

KARANTENE
Spiller kan delta på cupen hvis han/hun er i karantenetid mellom gammel og ny klubb.   

UNNTAK
Turneringen har følgende unntak fra NHFs lover og regelverk for turneringsarrangement:   

Lagene kan ikke be om lagstimeout.
Tiden stoppes ikke ved 7-meter, utvisninger eller skader (kun ved alvorlige skader etter dommerens vurdering).
Utvisningstiden starter når spiller er ute av spillefeltet.
Det er ikke sidebytte i sluttspillkampene fra 13 år og oppover, 1. min pause.
Ved poenglikhet i sluttspill se § 7 Regler ved sluttspill (uavgjort).
Hvis spiller/trener/lag blir bestraffet med rødt kort gjelder dette kun for den aktuelle kampen og spiller/trener/lag får ikke straff for de neste kampene.   

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i.

En spiller kan delta på flere lag også i samme klasse, men her skal fair play stå sentralt i hvilke spillere som brukes. Hvis spiller har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innunder NHF om spill i annen klasse, må dette medbringes og godkjennes før cupstart av turneringsledelsen.

KAMPAVVIKLING   
§5.1 OPPMØTE TIL KAMP.
Lagene må være kampklare minimum 5 minutter før oppsatt kampstart. Lag som ikke møter til programfestet tid, dømmes umiddelbart til å ha tapt kampen.  Kampresultat ender 1 – 0 og 2 poeng tildeles til laget som møter.  Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen.  Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eks, om usportslig WO tjener det ene laget eller ”bestraffer” annet lag i turneringen.   

§5.2 BALL
Hjemmelaget stiller med godkjent ball.   

§5.3 AVKAST
Ved avkast er det førstnevnte lag i programmet (hjemmelag) som tar avkast og stiller opp på høyre side for banesekretariatet. Det foretas ikke sidebytte verken i innledende kamper eller sluttspillkamper.   

§5.4 DRAKTLIKHET
Ved draktlikhet er sistnevnte lag (bortelag) ansvarlig for draktbytte/vester.   

§5.5 SPILLESYSTEM   
Turneringen går over 3 dager. Det spilles sluttspill i klassene fra og med 13 år og oppover.

Følger gjeldene regelverk for mini og mix kamper. Ingen kampregistrering i klassene J/G 6-12 år.   

6-8 år: Minihåndball (4er-håndball) spilles på tvers av en vanlig håndballbane med minimål

9-10 år: Aktivitetsserie (5er-håndball), kort bane (avhenger av muligheter for oppmerking av kort bane).

11 år: Aktivitetsserie (6er-håndball) på full bane med vanlige mål (nedsenket målhøyde) måltavle teller mål.

12 år: Aktivitetsserie (6er- håndball), på full bane med vanlige mål, måltavle teller mål.

13-18 år: Grunnspill med A og B-sluttspill.   

Hovedregel er at alle lag skal få spille minst 4 kamper i løpet av turneringen.

$5.6 DOMMERE
Det tas ikke hensyn til dommers klubbtilhørighet ved kampoppsettet.

UTREGNING AV RESULTATTABELL
Dersom flere lag har likt antall poeng skal plasseringen dem imellom avgjøres ut fra følgende regler: Rekkefølgen i puljen avgjøres etter poeng. Ved poenglikhet i puljen, avgjøres rekkefølgen slik hvis to eller flere lag har lik poengsum:   

Poeng i innbyrdes kamper (innbyrdes oppgjør)   
Målforskjell i innbyrdes kamper (differensen mellom scorede og innslupne mål)   
Flest scorede mål i innbyrdes kamper.   
Målforskjell i samtlige kamper.   
Flest scorede mål i samtlige kamper.   
Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølgen, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.   

Lag som har tapt, som følge av uteblitt oppmøte til kamp rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.   

REGLER VED SLUTTSPILL (UAVGJORT)
Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper skal kampen J/G 13-18 avgjøres med straffekonkurranse.

I finale spilles 3 minutter ekstraomgang. Ved fortsatt poenglikhet spilles "Golden Goal" (første mål vinner).   

KAMPRAPPORTER
Det skrives ikke kamprapporter for hver kamp. Det er allikevel viktig at spillerne spiller med det spillernummer som er registrert inn i sekretariatet.

Det leveres kamprapport til finalekampene.

TREKKING AV LAG
Det er mulig å trekke lag innen påmeldingsfristen uten kostnad. Lag som trekker seg senere enn 7 dager før turneringstart får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.

I henhold til NHFs reglement forbeholder arrangøren seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg etter at kampoppsettet er publisert, samt ikke møter opp eller ikke fullfører turneringen et gebyr på kr. 3.000,- i tillegg til turneringsavgiften.   

PROTESTREGLER
Eventuelle protester må meldes til turneringskontoret 10 minutter etter kampslutt, og leveres skriftlig til turneringskontoret innen 1 time. For at protesten skal være gyldig, må begge lags ledere og dommere signere på at protest er nedlagt (på kamprapport eller selve protesten). Protestgebyret på kr. 1000,- må følge protesten. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge.

Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.   

§10.1 JURY
Turneringsarrangør oppnevner en turneringsjury bestående av representanter fra arrangør og deltagende lag. Juryen skal behandle protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig.   

KLISTER   
Det er ikke tillatt å bruke klister t.o.m J/G 14 år. Lag som ikke følger disse reglene bortvises fra banen og taper kampen, etter samme regler som gjelder i paragraf 5.1 avsnitt 1.   

BRUK AV RUSMIDLER
All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet, også på overnattingsstedene.  Bruk av rusmidler medfører utvisning av spiller, lagleder eller laget diskvalifiseres fra turneringen.

Alle haller er røykfrie. Det samme gjelder overnattingsstedene. Det er heller ikke tillatt å røyke utenfor hallene. Vi oppfordrer derfor alle til å la denne helga være røykfri!

PREMIERING
Alle spillere i klassene J/G 6-12 får deltakerpremie.

I de øvrige klassene deles det ut lagspremie (pokal) til 1., 2. og 3.plass.

FORSIKRING AV SPILLERE
Det er deltakende lags ansvar å påse at hver og en spiller har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund.

Kraftcupen har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn. Kraftcupen er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Kraftcupen har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller skader på utstyr og er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av slike forhold. Vi oppfordrer alle deltakere og ledere til aldri å legge fra seg verdifulle gjenstander eller penger uten tilsyn

DISPENSASJON AV SPILLERE
Vi gir dispansjoner under turneringen på opptil 3 «overårige» pr. lag. Har laget fått innvilget dispensasjon fra NHF tas disse med som til vanlig seriekamp. Hvis ikke søker dere til turneringsledelsen [email protected] innen 5 dager før start.

Maksimalt antall disp-spillere på banen til enhver tid: 2

En spiller kan spille på flere klubblag i samme klasse i innledende kamper. Her skal det utøves fair play og de spillere med størst behov for å utvikle seg/de med generelt mindre spilletid enn andre bør prioriteres spill på begge lag.  I de laveste klassene (til og med 12 år) kan spillere gå fritt mellom.

Dersom spilleren deltar på et av klubbens lag i en semifinale, må spilleren følge dette laget resten av turneringen.

ANNEN INFORMASJON 
Informasjon om forhold knyttet til publikum, prosedyrer og regler knyttet til opphold på tribuner, garderober og kafeteria før, under og etter kamp, samt forhold knyttet til premieutdeling, selve kampavvikling, mulighet for oppvarming og bruk av garderober, vil publiseres via en eller flere av følgende kanaler: 

Harstad håndballklubbs hjemmeside – under menyvalget Kraftcupen www.harstadhk.com
Kraftcupens egen Facebook-side: https://www.facebook.com/kraftcupen 
Via Profixio 
Både eventuelle besøkende, spillere, trenere og støtteapparat oppfordres til å «like» facebooksiden (nevnt i punkt 2 over), samt installere mobilappen «Profixio» i god tid før turneringens start.