FLATEBYCUP 2024 - TURNERINGSREGLER
Turneringen spilles etter dette kampreglement og Norges Håndballforbunds (NHF) lover og spilleregler. 

§ 1 – PÅMELDING 
§ 1.1 – Påmelding
Påmelding skjer i Profixio.
Påmeldingsavgift må være betalt for at påmeldingen skal være gyldig.

§ 1.2 – Registrering av spillere
Alle deltagende lag skal registrere sine lagslister i Profixio.

Frist for registering av spillere er før første kampdag. Listene kan kompletteres etter behov frem til første kampstart.

§ 1.3 – Spilleberettigelse og antall lag
Det kan benyttes inntil 14 spillere til hver kamp fra 13 år og opp, inntil 10 spillere på kortbanespill og 12 spillere i de øvrige barneklassene.

Ingen spiller kan spille på mer enn ett lag.

Om klubber melder på flere enn ett lag garanteres det ikke for at man ikke må spille mot seg selv.

§ 1.4 - Forsikring for spillere
Det er deltakende lag sitt ansvar å påse at alle spillere har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund.

§ 1.5 - Dispensasjoner
Det tillates inntil 1 dispensasjonspiller på hvert lag. Dispensasjonsbekreftelse fra egen krets må medtas. Turneringsledelsen kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen ved særskilte grunner.

§ 1.6 – Trekking av lag
Lag som trekker seg før 1. juni 2023 får tilbakebetalt påmeldingsavgiften, men ikke bankgebyrer og kortomkostninger.

Lag som trekker seg etter dette, får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.

Arrangøren forbeholder seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg senere enn tre uker før turneringen starter, eller etter at kampoppsettet er publisert, samt lag som ikke møter opp eller ikke fullfører turneringen, et gebyr på kr. 3.000,- i tillegg til turneringsavgiften.


§ 2 - KAMPAVVIKLING
§ 2.1 – Oppmøte til kamp
Lagene må være kampklare minimum 5 minutter før oppsatt kampstart.

Lag som ikke møter til programfestet tid, dømmes umiddelbart til å ha tapt kampen. Kampresultat ender 1 – 0 og 2 poeng tildeles til laget som møter. Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen.

Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. For eksempel dersom usportslig WO tjener et lag eller ”bestraffer” annet lag i turneringen.

§ 2.2 - Hjemmelag
Laget som står oppført først i kampoppsettet skal regnes som hjemmelag og stille på banehalvdelen til venstre for sekretariatet.

Det er hjemmelaget som tar avkast ved starten av kampen.
§ 2.3 - Drakter
Ved draktlikhet skal laget som står oppført sist i kampoppsettet skifte drakter. Lagene er selv ansvarlig for å ha med reservedrakter/vester.

§ 2.4 - Ball
Begge lagene skal stille med godkjent ball. Hjemmelaget ball skal være førstevalg i bruk.  Ballen til det andre laget skal ligge i sekretariatet som reserveball.

§ 2.5 – Bruk av klister
Klister tillates brukt fra og med klasse 15 år på bane 1. På øvrige baner tillates ikke bruk av klister. I Enebakkhallen tillates kun bruk av vannløselig klister.

§ 2.6 - Avkast
Det er hjemmelaget som tar avkast. Hjemmelag er laget som står oppført først i kampoppsettet. 

§ 2.7 - Tidtaking
Tiden skal kun stoppes ved skader der spiller må ha hjelp fra benken. 

§ 2.8 - Lagstimeout
Lagene kan ikke be om lagstimeout

§ 2.8 - Bestrafning
Om spiller / trener / lag blir bestraffet med rødt kort gjelder dette kun for den aktuelle kampen. Ved tilfeller av usportslige hendelser som medfører rødt kort, kan juryen velge å ilegge 1 kamps karantene eller bortvisning fra arrangementet. Sekretariat skal varsle Juryen ved slike tilfeller.


§ 3 - SPILLESYSTEM
§ 3.1 - Spillesystemet

For lag i klassene 9 - 12 år spilles det enkel aktivitetsserie. For klassen 9 og 10 år gjennomføres spillet på kortbane. 

Alle lagene i aldersklassene 13 – 15 år spiller 3 innledende kamper. Turneringen har A– og B–sluttspill. Dette betyr at samtlige lag går til sluttspill. Lag i klasser med sluttspill må gjennomføre samtlige innledende kamper for å spille sluttspill.

§ 3.2 – Utregning av resultattabell
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen slik:   
1. Poeng i innbyrdes kamper
2. Målforskjell i samtlige kamper i puljen
3. Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen
4. Loddtrekning

Lag som har tapt, som følge av uteblitt oppmøte til kamp rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.

§ 3.3 - Regler ved sluttspill
Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper skal kampen avgjøres med første-mål-vinner, «sudden-death», hvor laget som scorer først har vunnet kampen. Det vil være loddtrekning om hvem som begynner med ballen og kampen fortsetter helt til et lag scorer. 

§ 3.4 - Premiering
Det utdeles lagspremie for vinnere av sluttspillene samt 2.plass i A-sluttspill. For øvrige klasser deles det ut individuelle premier.


§ 4 ØVRIG
§ 4.1 - Protest
Eventuelle protester må leveres skriftlig til hallansvarlig i hallen senest 10 minutter etter kampslutt. For at protesten skal være gyldig, må begge lags ledere og dommere ha bekreftet på kamprapporten at protest er nedlagt. Protestgebyret på kr.1.000,- må følge protesten. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge.

Arrangør   oppnevner en turneringsjury bestående av representanter fra arrangør og deltakende lag. Juryen skal behandle protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig.

§ 4.2 - Bruk av rusmidler
All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet.

§ 4.4 - Ansvar og forsikring
Arrangør   har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på personer eller skader på utstyr og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold.

Arrangør   har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn. Vi oppfordrer alle deltakere og ledere til aldri å legge fra seg verdifulle gjenstander eller penger uten tilsyn.

Arrangør  er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.


§ 5 – Oversikt klasser, aktivitet, spilletid, ballstørrelser og antall spillere per lag
Oversikt klasser, aktivitet, spilletid, ballstørrelser og antall spillere per lag