Personuppgiftspolicy

Profixio bryr sig om din personliga integritet. Av denna orsak hämtar och använder vi personuppgifter uteslutande när det behövs för att vi ska kunna leverera våra produkter, tjänster, webbplatser och mobila applikationer till dig. Dina personuppgifter innehåller bl.a. följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Övriga hämtade uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig

Vår sekretesspolicy är till för att beskriva vilken information vi samlar in samt hur och varför dina personuppgifter används. Den beskriver även de möjligheter vi erbjuder för att du ska kunna få åtkomst till, uppdatera eller på annat sätt få kontroll över dina personuppgifter som vi hanterar.

Dataskyddsombud

Profixio följer aktuell dataskyddslagstiftning och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att Profixio följer gällande dataskyddslagstiftning. I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att samla information om hur Profixio behandlar dina personuppgifter samt ge råd inom företaget för att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Utöver detta är dataskyddsombudet kontaktperson både för dig som kund hos Profixio och gentemot Datainspektionen.

Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för Profixios behandling av personuppgifter. Det är Profixio som företag som ansvarar för att svensk dataskyddslagstiftning följs. Om du har frågor eller funderingar kring dataskydd kan du alltid kontakta Profixios kundservice på: [email protected].

Vilken information hämtar vi?

För att våra tjänster ska kunna användas av dig behöver vi viss information från dig. Mycket av det du förmodligen betraktar som personliga uppgifter hämtas direkt från dig när du:

(1) skapar ett konto (t.ex vid laganmälan till en turnering eller annan aktivitet; namn, telefon, e-post, födelsedatum etc)

(2) begär hjälp av vårt kundsupportteam (t.ex. telefonnummer)

(3) skapar en ny turnering och blir turneringsarrangör

(4) ska betala en avgift via online-betalning till en turneringsarrangör

(5) finns som medlem i ett idrottsförbund som Profixio är personuppgiftsbiträde åt

(6) fyller i kontaktformulär eller beställer nyhetsbrev eller annan information från oss (t.ex. email)

För att säkerställa nödvändig och optimal service när vi levererar våra tjänster till dig hämtar vi även extra information. Dessa hämtningsmetoder är nödvändigtvis inte självklara för dig. Därför vill vi nedan belysa och förklara lite extra vad dessa kan innebära (eftersom de varierar emellanåt) och hur de fungerar:

I anslutning till ditt användande av våra tjänster hämtas kontospecifik information såsom informationssökningar, kundtjänstförfrågningar och anteckningar eller detaljer angående dina frågor och våra svar på dem.

Cookies och liknande teknologier på våra webbplatser och mobila appar hjälper oss att spåra ditt surfande, länkar du klickar på, din typ av enhet, samt att inhämta diverse information och analyser om hur du använder dig av och interagerar med våra tjänster. Detta ger oss möjlighet att förse dig med en bättre upplevelse på våra webbplatser och mobila appar, samt att samla in, analysera och förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi kan även spåra dina platsdata (IP-adress) så att vi kan personanpassa våra tjänster.

Information om tjänsteanvändning som hämtas automatiskt när du använder och interagerar med våra tjänster, inklusive metadata, loggfiler, ID-nummer på cookies och enheter samt platsdata. Denna information innehåller specifika uppgifter om din interaktion med funktionerna, innehållet och länkarna (inklusive från tredje part, som t.ex. insticksprogram på sociala medier) som ryms i tjänsterna, din IP-adress, typ av webbläsare och inställningar, tid och datum då tjänsterna användes, information om webbläsarinställningar och plugin-program, språkinställningar och cookie-information, uppgifter om enheter med åtkomst till tjänsterna, inklusive enhetstyp, vilket operativsystem som använts, enhetsinställningar, app-ID, unika enhets-ID och feldata. En del av denna samlade information kan vara i stånd att och användas till att lokalisera dig.

Om du förser oss med personliga uppgifter om andra, eller om andra ger oss din information kommer vi bara att använda den informationen för det specifika syfte för vilket vi erhöll den.

Hur dina uppgifter används

Vi tror starkt på att både minimera informationen vi samlar och att begränsa dess användning och ändamål till endast det som 1) vi fått tillstånd till, (2) är nödvändigt för att kunna leverera de tjänster du har köpt eller interagerar med, eller (3) vi kan åläggas eller tillåtas för att efterleva lagstiftning eller andra lagliga ändamål. Denna användning inbegriper:

Vi levererar, förbättrar, uppdaterar och ökar kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller dig. Vi hämtar diverse information om din användning av och/eller interaktion med våra tjänster. Denna information används till:

 • Förbättring och optimering av vår verksamhet och tillhandahållande av tjänster (återigen, inklusive våra webbplatser och mobila applikationer)
 • Klarlägga problem med och identifiera eventuella säkerhetsrisker, fel eller nödvändiga förbättringar av tjänsterna
 • Uppmärksamma och förhindra bedrägeri och missbruk av våra tjänster och system
 • Samla aggregerad statistik om tjänsteanvändning
 • Förstå och analysera hur du använder dig av våra tjänster

En stor del av informationen vi samlar är ofta aggregerade uppgifter eller statistik angående nyttjandet av våra tjänster, utan att vara länkat till några personliga uppgifter. I den mån det utgör personuppgifter eller är länkat eller kan kopplas samman med personliga data, behandlar vi det därefter.

Delning med betrodda tredje parter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med partnerbolag inom vår företagsfamilj, med tredje parter vi bildat partnerskap med för att du ska kunna integrera deras tjänster i våra egna, samt med betrodda tredje parts tjänsteleverantörer i den mån det är nödvändigt för dem att utföra tjänster å våra vägnar, exempelvis:

 • Kreditkortsbetalning pågår
 • Upplåtande av reklam
 • Utförande av tävlingar eller enkäter
 • Vi analyserar våra tjänster och kunddemografi
 • Kontakt med dig, via e-post eller enkätutskick
 • Hantering av kundrelationer.

Vi delar endast dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tredje part ska kunna leverera tjänster som begärts eller behövs å våra vägnar. Dessa tredje parter (och alla underleverantörer) måste rätta sig efter strikta villkor och regler för databehandling, och har ingen rätt att nyttja, dela eller behålla dina personuppgifter till ändamål annat än det de har blivit anlitade för (eller utan ditt medgivande).

Kontakt med dig. Vi själva eller en tredje parts tjänsteleverantör kan komma att kontakta dig efter behov, för att säkerställa leveranstransaktioner och kommunikation gällande den produkt/tjänst som du inhandlat från oss. Med ditt medgivande eller om det finns befogat intresse, kan vi också kontakta dig med erbjudanden för tilläggstjänster vi anser vara värdefulla för dig. Ditt godkännande är inte ett nödvändigt villkor för att kunna köpa våra produkter och tjänster. Denna kommunikation kan innehålla:

 • E-post
 • Textmeddelanden (SMS)
 • Telefonsamtal
 • Automatiserade telefonsamtal eller textmeddelanden.

Överföring av personuppgifter utomlands. Om du använder våra tjänster från ett annat land än det landet våra servrar är placerade i, kan din kommunikation med oss resultera i att dina personuppgifter överförs över internationella gränser. I dessa fall behandlas dina personliga data enligt denna sekretesspolicy.

Efterlevnad av lagar, bestämmelser och krav på rättsefterlevnad. Vi samarbetar med myndigheter, polis och privata aktörer för att se till att lagstiftningen följs. Vi kommer att lämna ut all information om dig till myndigheter, polis eller privata aktörer i den utsträckning vi efter eget omdöme anser är nödvändigt eller lämpligt i samband med anspråk eller rättsprocesser (däribland stämningar), för att skydda vår egendom och rättigheter, eller tredje parts egendom och rättigheter, för att skydda allmänhetens eller privatpersoners säkerhet, eller för att förhindra eller stoppa en aktivitet som vi anser vara olaglig eller oetisk.

I den mån vi har laglig rätt att göra så kommer vi att i rimligaste mån meddela dig i det fall vi som ett led i en rättsprocess måste lämna ut dina personliga uppgifter till tredje part.

Webbplatsanalys.  Vi använder oss av ett flertal webbanalysverktyg som bl.a. erbjuds av servicepartners som exempelvis Google Analytics för att hämta information om hur du interagerar med vår webbplats och mobila applikationer, inklusive vilka sidor du besöker, vilken webbplats du besökte innan vår, hur lång tid du tillbringar på varje sida, vilket operativsystem och webbläsare du använder samt nätverks- och IP-uppgifter. Informationen dessa verktyg förser oss med använder vi till att förbättra våra tjänster. Dessa verktyg placerar en beständig cookie i din webbläsare för att känna igen dig som en unik användare nästa gång du besöker vår webbplats. Ingen cookie får användas av någon annan än tjänsteleverantören (t.ex. Google för Google Analytics). Informationen som inhämtats från cookien kan sändas till och sparas av dessa servicepartners på servrar i andra länder än det du är bosatt i. Även om den inhämtade informationen inte innehåller några personuppgifter som namn, adress, faktureringsuppgifter osv. så används informationen och delas av dessa tjänsteleverantörer enligt deras individuella sekretesspolicyer.

Your personal data might be collected by us or 3rd parties such as:

Målinriktade annonser. Beroende på din aktivitet på våra och andras webbsidor, och på de tjänster du nyttjar, kan målinriktade annonser eller intressebaserade erbjudanden uppvisas för dig i form av olika produktbanners medan du surfar. För att hantera annonseringen på våra egna och andra webbplatser samarbetar vi också med tredje part. Våra utomstående partners kan använda tekniker såsom cookies för att samla in information om dina aktiviteter i syfte att visa reklam för dig som grundar sig på ditt surfande och dina intressen på nätet samt för att mäta reklameffektiviteten. Klicka här för att välja bort intressebaserad reklam. Observera att du även i fortsättningen kommer att få allmän reklam.

Tredje parts webbplatser. Vår webbplats och våra mobila applikationer kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretessförfarande eller innehåll hos tredje parts webbplatser. Läs igenom sekretesspolicyn på de webbplatser du besöker.

Hur du kommer åt, uppdaterar eller tar bort dina uppgifter

Logga in på ditt konto och gå till ”kontoinställningar” för att enkelt få åtkomst till, se över, uppdatera, ta bort eller (om tillgängligt) portera dina personuppgifter.

Om du begär att få dina personuppgifter borttagna och dessa uppgifter är nödvändiga för de produkter eller tjänster du köpt, så kommer din begäran endast uppfyllas i den mån de inte längre krävs för tjänster som inhandlats eller är nödvändiga för våra affärsändamål eller lagliga eller avtalsenliga krav på registerföring.

Om du av någon anledning inte får åtkomst till dina kontoinställningar, kan du även kontakta oss via en av metoderna som beskrivs i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Hur dina uppgifter säkras, lagras och sparas

Vi följer allmänt vedertagna normer för sparande och skydd av de personuppgifter vi hämtar, både medan de skickas och efter att vi mottagit och lagrat dem. Vi använder kryptering där det är lämpligt.

Vi sparar bara personliga uppgifter så länge det krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster du eller rådande personuppgiftsansvarig begärt, och därefter för diverse avtalsenliga lagliga affärsändamål. Dessa kan innehålla arkiveringsperioder:

 • fastställt genom lagstiftning, avtal eller liknande skyldigheter som gäller för vår affärsverksamhet;
 • för att bevara, lösa, försvara eller förstärka våra lagliga/avtalsmässiga rättigheter; eller
 • krävs för att kunna upprätthålla fullgod och giltig företags- och ekonomidokumentation.

Om du har några frågor angående säkerhet eller lagring av dina personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected].

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Om vi bestämmer oss för att ändra sekretesspolicyn kommer vi att lägga upp ändringarna i denna sekretesspolicy och på andra platser som vi anser lämpliga, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi yppar den, om vi alls gör det. Om vi gör några väsentliga förändringar i vår sekretesspolicy meddelar vi detta här, via e-post eller i form av ett meddelande på startsidan minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Dataskyddsmyndighet

Om du har frågor eller klagomål som rör Profixios personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Kontakta oss

Vid frågor, synpunkter eller klagomål angående vår sekretesspolicy, våra rutiner eller våra tjänster, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post till [email protected] eller tel 0708-40 06 06.

Vi besvarar alla önskemål, frågor eller konsultationer inom 30 dagar.